طی حکمی از سوی رییس اتحادیه جهانی دفاع شخصی و کیوکوشین کای کارانه ، دکتر سیاوش خداپرست مشاور عالی سبک جهانی wsku شد.

شهر خوب  / طی حکمی از سوی رییس اتحادیه جهانی دفاع شخصی و کیوکوشین کای کارانه ، دکتر سیاوش خداپرست مشاور عالی سبک جهانی wsku شد.

سیاوش خداپرست ، هیئت علمی دانشگاه و رئیس انجمن مدیریت ورزشی استان گیلان با حکم مرتضی شهری رئیس اتحادیه جهانی دفاع شخصی و کیوکوشین کای کاراته بمدت یکسال مشاور عالی سبک جهانی wsku شد.

در این حکم آمده است امید است با توکل به درگاه احدیت و داشتن سعه صدر و بهره مندی از تجارب پیشکسوتان در راه شکوفایی سبک wsku موفق و موئید باشید.