در جلسه عصر امروز اعضای شورای شهر لاهیجان و براساس ماده 17 قانون شوراها ، نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های ماده صد ، تجدیدنظر ماده صد ، ماده 77 و ماده 5 مشخص شدند . 

شهر خوب / در جلسه عصر امروز اعضای شورای شهر لاهیجان و براساس ماده ۱۷ قانون شوراها ، نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های ماده صد ، تجدیدنظر ماده صد ، ماده ۷۷ و ماده ۵ مشخص شدند .

براین اساس و با رای اعضای شورا ، احمد ریاحی به عنوان نماینده شورای شهر لاهیجان در کمیسیون بدوی ماده صد و فرشید فلاح مجد به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد انتخاب شدند .

همچنین هانی پورنصیری و امیرحسین علیزاده به ترتیب به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ و کمیته کارشناسی ماده ۵ شهرداری انتخاب و معرفی شدند .