شهر خوب /طی نشستی از یونس محمودی فرماندار لاهیجان به خاطر حضور و مشارکت موثر در لیگ تندرستی ایران  به عنوان اولین فرماندار تقدیر شد.. محمودی درباره دلیل حضورش در لیگ تندرستی گفت: هدفم از حضور مشارکت در این لیگ، ارتقای سلامتی و تندرستی است. باتوجه به افزایش کم تحرکی دراین دوران این طرح در […]

شهر خوب /طی نشستی از یونس محمودی فرماندار لاهیجان به خاطر حضور و مشارکت موثر در لیگ تندرستی ایران  به عنوان اولین فرماندار تقدیر شد..

محمودی درباره دلیل حضورش در لیگ تندرستی گفت: هدفم از حضور مشارکت در این لیگ، ارتقای سلامتی و تندرستی است. باتوجه به افزایش کم تحرکی دراین دوران این طرح در تشویق جامعه به ورزش بسیار مفید خواهد بود.

فرماندار لاهیجان درخصوص اهمیت لیگ تندرستی ایران اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مدارس و باشگاه های  ورزشی طرح های متنوع فدراسیون ورزشهای همگانی ازجمله؛ لیگ تندرستی ایران نقش بسزایی در توسعه ورزش و ارتقا سلامت جامعه ایفا کرد.

علیرضا زهری، رییس هیئت ورزشهای همگانی استان در این نشست با اشاره به جایگاه لیگ در دوران کرونا اظهار داشت: از اهداف مهم  ورزشهای همگانی سلامت محوری را جایگزین درمان محوری است بطوریکه با تشویق جامعه به ورزش و فعالیت جسمانی میتوان در برابر بسیاری از بیماری ها مصون ماند. باید با نگاه جدی تر به مقوله ورزشهای همگانی سلامتی ، نشاط و شادابی را در بین شهروندان بسط و گسترش دهیم.

درخاتمه از یونس محمودی فرماندار شهرستان لاهیجان ، بعنوان اولین فرماندار در سطح کشور که در لیگ تندرستی شرکت کرد و جمشید بابایی، رییس هیات ورزشهای همگانی لاهیجان  بابت حضور پررنگ در این لیگ تقدیر صورت پذیرفت.