شناسایی ظرفیت ها و هم افزایی با صاحب نظران شاخصه های توسعه را ارتقا می دهد

شناسایی ظرفیت ها و هم افزایی با صاحب نظران شاخصه های توسعه را ارتقا می دهد

حیدری با تاکید بر اینکه بخشدار باید با شناسایی ظرفیت ها و هم افزایی با صاحب نظران شاخصه های توسعه منطقه را ارتقا دهد، گفت: بخشی از ظرفیت ها شامل طبیعت بکر کومله، مزارع چای و برنج، ظرفیت های گردشگری و اقتصادی است.؛