ابراهیم نجفی
انتخابات میاندوره ای مجلس در آستانه اشرفیه تایید شد 25 تیر 1400
از سوی شورای نگهبان

انتخابات میاندوره ای مجلس در آستانه اشرفیه تایید شد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با نامه ای به وزیر کشور انتخابات میان دوره ای مجلس در آستانه اشرفیه را تایید کرد.