امید چای پز
جزئیات جنایت در سازمان نظام وظیفه لاهیجان 08 تیر 1400
قاتل شهید امید چائی‌پز معافیت می خواست

جزئیات جنایت در سازمان نظام وظیفه لاهیجان

پسر جوانی که به سازمان نظام وظیفه درخواست معافیت داده بود وقتی فهمید که فقط از رزم معاف شده است در اقدامی جنون آمیز به مسئول وظیفه عمومی حمله کرد و با ضربات چاقو او را به شهادت رساند.

آسمانی شدن مسوول وظیفه عمومی لاهیجان حین انجام وظیفه 07 تیر 1400

آسمانی شدن مسوول وظیفه عمومی لاهیجان حین انجام وظیفه

مسوول وظیفه عمومی "لاهیجان"، حین انجام وظیفه به لقاءالله پیوست.