سیمان دیلمان
غبار صنعت سیمان بر پیکر سبز و کهن دیلمان 22 تیر 1400

غبار صنعت سیمان بر پیکر سبز و کهن دیلمان

محیط زیست و زندگی اهالی برخی نواحی منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل به دلیل فعالیت کارخانه سیمان در این منطقه دچار آسیب شده و بسیاری از پوشش های گیاهی و کشاورزی از بین رفته است.