فرهاد رستمیان
استانداری گیلان به رستمیان میرسد؟ 22 شهریور 1400

استانداری گیلان به رستمیان میرسد؟

شنیده های شهر خوب حاکی از آن است برخی گروه های سیاسی و ستادهای حامی دکتر رئیسی در گیلان در حال رایزنی برای معرفی فرهاد رستمیان در سمت استانداری گیلان هستند.