ماده صد
آبستراکسیون اعضای شورای شهر لاهیجان / کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نشد 08 شهریور 1400

آبستراکسیون اعضای شورای شهر لاهیجان / کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نشد

پس از شروع به کار پر حاشیه شورای ششم لاهیجان و انتخاب پراز سوال شهردار ، اینبار نوبت به تعیین تکلیف دو کمیسیون مهم شهرداری بود که با خروج اکثریت اعضای شورا و از رسمیت افتادن جلسه ، متوقف ماند .