معاون اقتصادی
محسن رضایی معاون اقتصادی دولت شد 03 شهریور 1400
طی حکمی از سوی رییس جمهور ؛

محسن رضایی معاون اقتصادی دولت شد

محسن رضایی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد.